Top Ten Universities in Malaysia

                  (World Rank:629)
Rank 1  Universiti Sains Malaysia

                            (World Rank:694)
Rank 2  Universiti Teknologi Malaysia

                              (World Rank:731)      
Rank 3  Universiti Kebangsaan Malaysia

                                                (World Rank:771)
Rank 4  Universiti Putra Malaysia

                                               (World Rank:788)
Rank 5  University of Malay

                                                       (World Rank:995)
Rank 6  Universiti Malaysia Perlis

                                                                               (World Rank:1126)
Rank 7  Multimedia University

                                                                       (World Rank:1133)
Rank 8  Universiti Teknologi Mara

                                                                               (World Rank:1344)
Rank 9  Universiti Malaysia Pahang

                                                                                        (World Rank:1491)
Rank 10  International Islamic University of Malaysia